Tự truyện - Nguyễn ngọc Ngạn

Nhà văn Nguyễn ngọc Ngạn kể chuyện về chuyến vượt biển của bản thân và gia đình

tới Mã Lai năm 1978 - Sơn Huy & Thục Quyên diễn đọc


Commentaires: 0 (Discussion fermée)
    Aucun commentaire pour le moment.