Thơ trong Nhạc

Biên soạn và diễn đọc : Bùi trọng Hân