Buổi chiều trong thành phố

Truyện ngắn của Phạm văn Nhàn - Sơn Huy & Thục Quyên diễn đọc