- Người bán sách trên bãi biển - Nha Trang

Truyện ngắn của Phạm tín Anh Ninh - Sơn Huy & Thục Quyên diễn đọc