Mộng chiều Xuân

Nhạc : Mộng chiều Xuân - Hồ hoàng Yến - Dương thiệu Tước