Trường Quốc Học Huế

Nhạc        : Thương về xứ Huế - Minh Kỳ

Trình bầy : Vân Khánh