Thuở ban đầu - Phương Lan

Tác giả Lưu Phương Lan là cựu học sinh Trưng Vương, tốt nghiệp Dược khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ.
Nhà văn Phương Lan có 5 tuyển tập truyện ngắn và 2 truyện dài, thực hiện 23 audio CD truyện.

Dược sĩ Phương Lan sử dụng thuần thục dương cầm,

Âm nhạc và văn học là 2 lãnh vực yêu thích của Bà.