Biệt Kinh kỳ

Sáng tác : Minh Kỳ & Hoài Linh 

Trình bầy : Lệ Thanh
Video : Hoài Nguyễn

 

Bạn ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi

Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi

Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi

trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi

kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi.

Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi

Bạn ơi ! hãy nói "khoác chiến y" rồi

Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên

giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền

có về là khi nước non vui bình yên.

 

Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi,

Thương lên khoé mắt mẹ nhắn đôi lời,

Diệt thù lập công cho xứng tài trai,

Sắt son ghi lòng chớ phai.

Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,

Con đi chinh chiến để nước yên vui

Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim

bao giờ dám quên.

 

Bạn ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi

Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời.

Ngày nào khi đất nước hết binh đao

giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,

trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.

 

Người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường

Chiều nay về giữa kinh kỳ say hương.