Mai Thiên Vân - Nhật Ký Đời Tôi

Video       : Thúy Nga
Trình bầy : Mai Thiên Vân