Bóng người đi

Nhạc        : Bóng người đi - Văn Phụng

Trình bầy : Ý Lan