Tưởng rằng đã quên

Nhạc        : Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn
Trình bầy : Thái Hiến